NOWENNA DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

HISTORIA POLSKI

DZIEŃ PIERWSZY 17 SIERPNIA

I. Wprowadzenie

W XIV wieku książę opolski Władysław dostaje we władanie Ruś Czerwoną. W czasie podróży po powierzonych mu ziemiach znajduje – jak głosi tradycja – w prywatnej kaplicy zamku bełskiego od dawna łaskami słynący wizerunek Bogurodzicy. Podczas napadu Tatarów wpadła tam strzała przez okno i utkwiła w obrazie. Gdy zamek uchroniono przed grożącym mu oblężeniem, książę postanawia zabrać cudowny obraz na Śląsk. W roku 1382, posłuszny wewnętrznemu natchnieniu, sprowadza z Węgier OO. Paulinów do Częstochowy i powierza im wizerunek Matki Bożej. Górę, na której stanęła pierwsza, tymczasowa drewniana fundacja, nazwano Jasna. Pieśń: Gwiazdo śliczna…

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Twoje przybycie i obecność od 600 lat w Cudownym Obrazie Jasnogórskim,

– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

Za liczne łaski i cuda płynące odtąd bez przerwy przez Twoje ręce,

– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

Za Twoje przedziwne kierowanie dziejami Narodu,

– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

Za wierną opiekę, którą w Twoim Wizerunku otaczasz rzesze emigrantów, synów i córek Narodu Polskiego na wszystkich kontynentach świata,

– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

III. Modlitwa czci i miłości

Pani z Jasnej Góry, chwalebna Córko Boga Ojca Niebieskiego,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Przedziwna Matko Syna Bożego,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Przeczysta Oblubienico Ducha Świętego,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Łaskawa Wspomożycielko naszego Narodu,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Wielka Matko Boga, umiłowana w Jasnogórskim Wizerunku przez wszystkich synów i córki naszej Ojczyzny,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Matko z Dzieciątkiem na ręku, której obraz wisi w każdym polskim domu,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Matko Częstochowska, czczona w niezliczonych kapliczkach przydrożnych,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Umiłowana Matko Jasnogórska, której przedziwne oblicze jest dla nas światłem w smutkach i uciskach,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Matko Narodu naszego, której Wizerunek jest znakiem jedności i polskości dla emigracji polskiej na całym świecie,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś Maryjo), Pod Twoją Obronę.

Modlitwa (z Mszy Św. na 26 sierpnia): Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski. Modlitwa do św. Józefa.

DZIEŃ DRUGI 18 SIERPNIA

I. Wprowadzenie

W roku 1430 wieść o licznych dziękczynnych wotach, złożonych w skarbcu jasnogórskim, zwabiła bandę rabusiów, zarażonych błędami sekty Husytów. W czasie napadu na klasztor udało im się wywieźć Cudowny Obraz. Jak głosi tradycja, w miejscu, gdzie dziś stoi kościół św. Barbary, konie przestraszone ustały i dalej nie chciały ciągnąć wozu. Wówczas jeden z łupieżców rzucił obraz w błoto i w ślepym gniewie pociął go szablą; po czym wszyscy zbiegli. Wkrótce OO. Paulini odnaleźli szczątki rozbitego Wizerunku. Wieść głosi, że obmyto go wodą ze źródła, które miało w tym czasie wytrysnąć. Do dziś dnia źródło bije, a wierni uważają jego wodę za cudowną.

Powiadomiony o napadzie król Władysław Jagiełło sam zajął się sprawą odnowienia Obrazu. Sprowadził do Krakowa najlepszych artystów. Wywiązali się oni znakomicie z powierzonego im zadania. Ślady cięć miecza, widoczne na obliczu Jasnogórskiej Pani, przypominają o usiłowaniu zniszczenia obrazu.

II. Modlitwa dziękczynienia

Maryjo ze zranionym obliczem, za to, że jesteś z nami w dniach ciężkich klęsk i cierpień Narodu,– dziękujemy Ci, Pani Częstochowska!

Za uratowanie od zniszczenia Twego obrazu w sercach pokoleń idących przez polską ziemię,

– dziękujemy Ci, Pani Częstochowska!

Za budzenie w polskich sercach miłości ku Tobie, miłości niweczącej smutek i rozpacz,

– dziękujemy Ci, Pani Częstochowska!

III. Modlitwa czci i miłości

Matko Częstochowska, w Twoim obrazie pociętym mieczami,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!

Maryjo, która odbierasz hołdy na Jasnej Górze tak od możnych jak i od ubogich,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!

Matko, która jesteś Pośredniczką łask w licznych sanktuariach i świątyniach wzniesionych ku Twojej czci na całym świecie,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!

IV. Modlitwa prośby

Prosimy Cię, Jasnogórska Matko:

Kiedy źli ludzie nam zagrażają,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Kiedy tracimy dobra materialne,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Kiedy jesteśmy smutni i opuszczeni po stracie bliskich nam osób,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Kiedy z lękiem patrzymy na liczne niebezpieczeństwa zagrażające młodzieży Polonii świata,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), Pod Twoją obronę.

Modlitwa. Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski. Modlitwa do św. Józefa.

DZIEŃ TRZECI 19 SIERPNIA

I. Wprowadzenie

W roku 1621, za panowania Zygmunta III, dowództwo wojsk walczących z Turkami oddano w ręce Karola Chodkiewicza. Rycerski hetman gorącą miłością i czcią otaczał Matkę Bożą Jasnogórską. W czasie oblężenia polskich chorągwi pod Chocimiem przez 5 krotnie liczniejsze siły tureckie, zarządził Chodkiewicz gorące modlitwy o ratunek do Częstochowskiej Pani. Mądry wódz wiedział doskonale, że Polska powstrzymując pochód Turków na zachód, broni katolicką Europę przed zalewem islamu. Nie wątpił więc, że w szlachetnym dziele obrony chrześcijaństwa dozna pomocy Matki Chrystusowej.

Po miesięcznym oblężeniu, 10 października, w polskim obozie została tylko jedna beczka prochu. Hetman zaczął już wątpić w dalszą możliwość obrony. Kierowany jednak ufnością ku Maryi, postanawia dalej walczyć. Jednocześnie zwiększa szturm modlitwy błagalnej. I właśnie dnia 10 października Turcy tak wielkie ponieśli straty, iż pierwsi prosili o rozejm. Okazało się później, że w tym samym czasie o. Oborski, jezuita, miał na modlitwie widzenie. Zobaczył, jak Stanisław Kostka prosi Matkę Bożą o łaskę zwycięstwa dla Polaków i zostaje przez Nią wysłuchany. W podziękowaniu za szczęśliwe zażegnanie dalszej wojny zarówno hetman, jak ówcześnie panujący król Władysław IV, złożyli dziękczynne wota Jasnogórskiej Pani.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za ratunek w niebezpieczeństwach,

– dziękujemy Ci, Maryjo!

Za obronę przed zagrożeniem wiary,

– dziękujemy Ci, Maryjo!

Za Twoje natchnienia, które niosą nam łaskę i radość,

– dziękujemy Ci, Maryjo!

Za Twoją nieustanną opiekę i miłość ku nam,

– dziękujemy Ci, Maryjo!

III. Modlitwa czci i miłości

Pośredniczko wszelkich łask udzielanych nam przez Boga,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Potężna Rycerko Boga Żywego,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Zwycięska Królowo, tryumfująca nad wszystkimi wrogami Twojego Syna,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Matko, która pomagasz nam przezwyciężać zło i wszelką słabość,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Maryjo, która jesteś ucieczką i nadzieją wszystkich, którzy utracili wiarę w Boga,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Matko Miłosierdzia, która nie odmawiasz swej opieki nawet tym, co zwalczają Twego Syna i Kościół Chrystusowy,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Matko wiary świętej, która i dziś, w powodzi licznych niebezpieczeństw laicyzacji i materializmu w świecie, bronisz naszej przynależności do Chrystusa,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), Pod Twoją Obronę.

Modlitwa. Wszechmogący i Miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski. Modlitwa do św. Józefa.

DZIEŃ CZWARTY 20 SIERPNIA

I. Wprowadzenie

W roku 1655 wojska szwedzkie zajęły prawie bez boju ziemie Rzeczypospolitej Polskiej. Szlachta i możnowładcy zdradzili króla Jana Kazimierza i przeszli na stronę Karola Gustawa. Po krótkiej walce ostatni poddał się Kraków. Wkrótce najeźdźcy postanowili również i Częstochowę obsadzić własną załogą. Zupełnie nieoczekiwanie spotkali się z zaciętym oporem. O. Augustyn Kordecki wierzył jednak w zwycięstwo. Wspaniale to wyraził Sienkiewicz, wkładając w usta Przeora następujące słowa: „Chociaż wszystkie cnoty w duszy polskiej zagasły, jednak jeszcze coś pozostało, bo pozostała miłość i cześć dla Najświętszej Panny, a na tym to fundamencie reszta odbudowana być może”. Słuszne okazało się przekonanie O. Kordeckiego, że jeśli choć jedna kula wroga padnie na Jasną Górę, cały kraj odwróci się od Szwedów. Nadzieja bohaterskiego Przeora nie doznała zawodu. Twierdza Jasnogórska mimo ogromnych trudności broniła się bohatersko przez pięć tygodni. W tym czasie cały kraj stanął już do walki z najeźdźcą.

Dnia 24 grudnia gen. Müller, oblegający klasztor, otrzymuje rozkaz wycofania swoich wojsk. W ciągu kilku miesięcy Polacy zbrojnie wyzwalają się z wrogiej okupacji. Nikt do dzisiejszego dnia nie ma wątpliwości, że kraj zawdzięcza odzyskaną wolność Najświętszej Pannie. To Ona natchnęła wodza w białym habicie do nierównej walki. Po ludzku sądząc, szaleństwem była obrona niewielkiej twierdzy, gdy większą część kraju zajęły już wojska szwedzkie.„Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37).

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Częstochowę, duchową twierdzę i moc Narodu Polskiego,

– dziękujemy Ci, Najświętsza Panno!

Za Twoją miłość płynącą z Jasnej Góry, która jak Gwiazda Przewodnia świeci Polakom rozrzuconym po całym świecie,

– dziękujemy Ci, Najświętsza Panno!

III. Modlitwa czci i miłości

Służebnico Boga, która rodzisz na ziemi Syna Ojca Przedwiecznego,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Wspomożycielko Jezusa Chrystusa w dziele zbawienia świata,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Pomocnico Ducha Świętego w uświęcaniu pokoleń idących przez wieki,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Matko powołująca swe dzieci na wszystkich kontynentach świata do udziału we współodkupieniu ludzkości,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Zwycięska Pani z Jasnej Góry, któraś zjednoczyła wszystkich Polaków w obronie Twojej chwały,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Jasnogórska Pani, która jesteś dla każdego z nas najczulszą Matką,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Królowo nasza umiłowana, która dla wszystkich dzieci Narodu Polskiego nieustannie jesteś znakiem jedności i zwycięstwa,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), Pod Twoją Obronę.

Modlitwa. Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski. Modlitwa do św. Józefa.

DZIEŃ PIĄTY 21 SIERPNIA

I. Wprowadzenie

1 kwietnia 1656 roku Jan Kazimierz w Katedrze Lwowskiej złożył swoją koronę przed obrazem Bogurodzicy i ślubował wiekopomnymi słowami: „Wielka Boga – Człowieka Matko, Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego Króla Królów… i Twoim miłosierdziem król… Ciebie za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram…”.

Król, legalna i oficjalna władza Rzeczypospolitej, składa losy Państwa w ręce Matki Boga po wszystkie czasy, jako wieczystej Królowej. Za zezwoleniem obecnego w czasie ślubów legata papieskiego, biskupa Vidoniego, wezwanie: „Królowo Korony Polskiej”, zostaje włączone do Litanii Loretańskiej. Jan Kazimierz był przekonany, że Maryja uratowała kraj od nawały szwedzkiej i tylko Ona potrafi obronić naród przed dalszymi najazdami. Przecież król zdawał sobie sprawę, że jemu Polacy mogą odmówić posłuszeństwa, jak to już raz uczynili, natomiast dla obrony Maryi, dla Jej chwały pójdą zawsze i wszędzie, choćby na śmierć. Niechże, więc Ona rządzi i króluje, a on będzie pokornym sługą i narzędziem w Jej dłoniach.

Królowa Polski nie zawiodła położonej w Niej ufności. Niemal w każdym stuleciu, w każdym zdarzeniu historycznym możemy dostrzec Jej kierującą rękę.

W obecnej dobie jesteśmy również świadkami wyraźnego wpływu Jasnogórskiej Pani na dzieje kraju. W roku 1956 upłynęło 300 lat od ślubów Kazimierzowych. W Polsce w tym czasie narastają trudności dla życia religijnego. Ksiądz Prymas Kardynał Wyszyński i inni Biskupi nie mogą wypełniać swoich obowiązków. Wtedy znowu z Jasnej Góry przychodzi światło – natchnienie: Maryja, podobnie jak 300 lat temu, tak i teraz znowu pospieszyła z pomocą.

26 sierpnia, w święto Częstochowskiej Pani, milionowa rzesza wiernych obległa Jasną Górę. Było to oblężenie modlitwy, ofiary i pokuty. Zostały wówczas ponowione śluby Jana Kazimierza. Tym razem Naród przyrzekał wierność Matce i Królowej oraz błagał o uwolnienie Księdza Prymasa i o wolność dla całego Kościoła w kraju. Zaledwie dwa miesiące kazała Matka czekać swoim dzieciom na spełnienie ich próśb. W ostatnią sobotę października Kardynał Wyszyński wraca do Warszawy i obejmuje swoje obowiązki. Dziękując za modlitwy, mówi: „Prosiłem w więzieniu, że jeżeli ma przyjść wyzwolenie, niech przyjdzie przez Matkę Bożą, a znakiem tego zwycięstwa będzie Jej dzień i Jej miesiąc. I tak się stało”.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za to, iż jesteś Królową naszego Narodu,

– dziękujemy Ci, Matko Boga!

Za łaskę nieustannie trwającego Przymierza naszego Narodu z Tobą, Królowo Polski,

– dziękujemy Ci, Matko Boga!

Za pokonanie ataków godzących w jedność wiary katolickiej na polskiej ziemi,

– dziękujemy Ci, Matko Boga!

Za to, że mocą swoją ratujesz wiarę Polonii świata,

– dziękujemy Ci, Matko Boga!

III. Modlitwa czci i miłości

Wielka Boga – Człowieka Matko, za Twe łaskawe panowanie nad nami,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Dziewico Wspomożycielko, dana na pomoc ku obronie Narodu naszego,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Strażniczko sumienia chrześcijańskiego, która nieustannie pomagasz nam do odnowy życia,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Matko i Królowo nasza! We wszelkich niebezpieczeństwach, grożących naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

W nieustannej trosce o zachowanie katolickiego dziedzictwa polskiego,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

W zmaganiach o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

W niebezpieczeństwach ulegania nałogom,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), Pod Twoją Obronę.

Modlitwa. Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony narodu polskiego, a Jej święty Obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski. Modlitwa do św. Józefa.

DZIEŃ SZÓSTY 22 SIERPNIA

I. Wprowadzenie

W roku 1683 wojska tureckie niszcząc, paląc i mordując dotarły pod Wiedeń. Zagrożona została cała chrześcijańska Europa. Wówczas papież bł. Innocenty XI wysyła swego posła do Jana III Sobieskiego z prośbą: „Synu, ratuj chrześcijaństwo i kulturę Zachodu”. Jednocześnie przybywają posłowie niemieccy z błaganiem o ratunek. Polski król nie waha się. Wezwanie Ojca chrześcijaństwa do obrony Kościoła Chrystusowego jest dla niego święte. Zapisane zostały słowa, którymi Jan III Sobieski przemawiał do swoich wojsk: „Bóg dał mi moc, iżbym widział, jak rycerze Chrystusowi rozproszą ordy pogańskie, a wy nie trwóżcie się w sercach waszych… Zali nie zwą nas już w świecie przedmurzem chrześcijaństwa? Zali nie przysięgaliśmy, że do ostatniej kropli krwi bronić będziemy wiary naszej świętej?…”

Sobieski szybkim marszem prowadzi wojsko pod Wiedeń. Po drodze wstępuje do Częstochowy, gdzie cały dzień się modli. Służy do Mszy św. i przystępuje do Komunii św., pokornie prosząc Najświętszą Dziewicę o zwycięstwo. To samo czyni w Piekarach Śląskich. Na kilka godzin przed rozpoczęciem walki król rzuca wojsku hasło: „W Imię Panny Maryi, Panie, Boże, dopomóż!”.

O drugiej po południu ruszyła husaria do ataku śpiewając Bogurodzicę. Kroniki podają: „Nim noc zapadła, Maryja kierując miecze sług swych, starła pyszne rogi Turczynowi, a padło ich wówczas 25 tysięcy, gdy polskich rycerzy tylko tysiąc”. Król Jan III wysyła do Ojca Św. Wiadomość: „Przyszedłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”. Veni, vidi, Deus vicit!W podziękowaniu za zwycięstwo Sobieski złożył bezcenne wota na Jasnej Górze.

Także i w obecnych czasach Naród Polski ma ambicję wspierania Kościoła Chrystusowego. Gdy nadeszła 1000 – letnia rocznica Chrztu, tak zwane Millennium, Episkopat wezwał Naród do oddania się w Macierzyńską niewolę Maryi za Kościół Powszechny. Jak za czasów Jana Sobieskiego, tak i teraz Matka Boga pragnie nas mieć ku pomocy swemu Synowi żyjącemu w Kościele Świętym.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za to, że od wieków jesteś naszą niezawodną pomocą,

– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

Za to, że umacniasz nas w walce ze złem,

– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

Za to, że na wszystkich kontynentach świata pomagasz dzieciom Narodu Polskiego zachować wierność Kościołowi,

– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

Za to, że jak dawniej tak i dziś wspierasz nas, abyśmy byli przedmurzem chrześcijaństwa,

– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

III. Modlitwa czci i miłości

Pomocnico Chrystusa w dziele zbawienia,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Najlepsza Matko wszystkich ludzi,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Matko Kościoła wspierająca Ojca świętego,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Matko Chrystusa, która powołujesz nas do współdziałania ze sobą w dziele odkupienia,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Matko rodziny ludzkiej, która uczysz nas pomagać sobie wzajemnie,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Matko Miłosierdzia, która pragniesz, abyśmy przebaczali wyrządzone nam krzywdy,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), Pod Twoją Obronę.

Modlitwa. Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski. Modlitwa do św. Józefa.

DZIEŃ SIÓDMY 23 SIERPNIA

I. Wprowadzenie

W roku 1717 obraz Jasnogórskiej Królowej Polski został z polecenia papieża Klemensa XI uwieńczony złotymi koronami. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września, wybrano na dzień koronacji. W uroczystościach brali udział liczni duchowni, wojewodowie, szlachta i prosty lud. Wszystkich około 150 tysięcy.

Jedną z wielu łask zanotowanych tego dnia było uzdrowienie studenta z Wielunia. Walenty Habenda musiał przerwać naukę z powodu poważnej choroby strun głosowych. Od 4 lat nie przemówił słowa. Podczas modlitwy o uzdrowienie zawołał nagle: „Najświętsza Panno!” Od tej chwili mówił już zupełnie normalnie.

Akt koronacji Królowej Polski miał duże znaczenie dla zachowania jedności Narodu, rozdartego w kilkadziesiąt lat później przez trzech zaborców. Polacy przedzierali się przez kordony graniczne, aby siłę i moc wytrwania czerpać przed obliczem Maryi – Królowej tego państwa, które według planów i zamiarów ludzkich już nigdy nie miało istnieć.

Wiedzieli zaborcy o sile spływającej na Naród z Jasnej Góry. W okresie powstania styczniowego władze carskie uznały Matkę Boską Częstochowską za główną Rewolucjonistkę. Żołnierze carscy – jak mówią kroniki – działając z rozkazu, „wojowali z pieśniami, rozstrzeliwali modlitwy”, konfiskowali obrazki i medaliki Maryi Jasnogórskiej. Wszelkie jednak prześladowania, z więzieniem i zsyłką włącznie, wzmagały tylko cześć i miłość do Królowej Polski, rozbudzając jednocześnie świadomość narodową.

Podobnie działo się w zaborze pruskim. Żadne zaplanowane wynarodowienie nie odnosiło skutku, bo każdy Polak był gorącym czcicielem Najświętszej Panny. Oba te elementy, religijny i narodowy, zespolone w nabożeństwie do Maryi, Królowej Polski, dały podstawę przyszłej jedności i wolnej Ojczyzny.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Twoje macierzyńskie władanie nad nami,

– dziękujemy Ci, Królowo Polski!

Za Twoją opiekę i pomoc w trudnych latach niewoli i zaborów,

– dziękujemy Ci, Królowo Polski!

Za to, że zawsze jesteś Tą, która jednoczy Polaków, pomimo wszelkich podziałów, odległości i granic,

– dziękujemy Ci, Królowo Polski!

Za to, że zawsze jesteś z nami, w okresach powodzenia i niedoli,

– dziękujemy Ci, Królowo Polski!

III. Modlitwa czci i miłości

Królowo prześladowana przez zaborców na naszej ziemi,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Matko Bolesna stojąca wytrwale pod naszym polskim krzyżem,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Najczulsza Matko wszystkich prześladowanych udręczonych niewolą,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Najlepsza Wspomożycielko, która byłaś szczególnie bliska Narodowi, gdy był opuszczony przez mocarstwa tego świata,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Gdy popadamy w nieszczęścia na skutek naszych grzechów, spraw, abyśmy nigdy nie utracili wewnętrznej więzi z Tobą, Jasnogórska Królowo Polski,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Gdy wady nasze i słabości zagradzają nam drogę do wewnętrznej wolności w Bogu,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Gdy atakuje nas pokusa materializmu, zła i nienawiści,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Królowo wszystkich Polaków rozrzuconych po całym świecie,

– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), Pod Twoją Obronę.

Modlitwa. Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski. Modlitwa do św. Józefa.

DZIEŃ ÓSMY 24 SIERPNIA

I. Wprowadzenie

Po I wojnie światowej w wyzwolonej Polsce cześć dla Królowej Jasnogórskiej jeszcze bardziej wzrasta i staje się powszechna. Do Niej dążą liczne pielgrzymki ze wszystkich zakątków kraju.

Przybywają kobiety, aby dziękować za dar wolności, przynosząc Matce Bożej berło i jabłko – insygnia władzy królewskiej. W 1936 roku 20 tysięcy studentów składa Jasnogórskiej Pani akademickie ślubowanie wiernej służby Bogu i Ojczyźnie. W dwa lata później 100 tysięcy młodzieży ze wszystkich diecezji staje w barwnych strojach ludowych przed tronem Królowej Narodu. Przybywają też niezliczone organizacje, cechy rzemieślnicze, ugrupowania społeczne. Wota wiszące na ścianach kaplicy opowiadają historię tych spontanicznych pielgrzymek.

Po II wojnie światowej Kościół w Polsce znowu szuka pomocy u Matki Najświętszej na Jasnej Górze. Dnia 8 września 1946 r. Kardynał Prymas August Hlond na Jasnej Górze wspólnie ze wszystkimi biskupami polskimi, w obecności miliona wiernych powierza cały kraj Niepokalanemu Sercu Matki Boga i Królowej Polski.

W roku 1956 w 300 – lecie ślubów Jana Kazimierza półtoramilionowa rzesza przedstawicieli Narodu składa Jasnogórskie Śluby wierności swojej Królowej i Jej Boskiemu Synowi.

W roku 1966 przeżywaliśmy głośne na całym świecie i obchodzone na różnych kontynentach Millennium – Tysiąclecie wiary Narodu. Trzeciego maja w Częstochowie, w święto Jasnogórskiej Królowej, Polska oddaje się w macierzyńską niewolę Maryi za Kościół Powszechny. Papież Paweł VI stwierdza: „Jest to akt najwyższej pobożności. Nie mogliście nic lepszego uczynić”.

Jasna Góra w czasach obecnych jest duchową stolicą Narodu. Tu kilka razy do roku gromadzi się cały Episkopat. Tu corocznie przybywają pielgrzymki różnych zawodów ze wszystkich krańców naszej Ojczyzny: lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, studenci, maturzyści. Są też i grupy stanowe: kobiety, dziewczęta, mężczyźni i młodzież męska.

Co roku na 15 sierpnia garną się do Częstochowy piesze rzesze pielgrzymów. Droga ich niekiedy sięga 300 km. W roku 1976 w Pieszej Pielgrzymce Warszawskiej przybyło na Jasną Górę 18 tysięcy pątników. Większość z nich stanowiła młodzież, w tym także akademicka. Na Jasną Górę przyjeżdżają też gromadki naszej Polonii zagranicznej, najczęściej z USA, a także pielgrzymki obcokrajowców, zwłaszcza Słowaków, Francuzów, Włochów, Węgrów i Niemców.

W dni świąteczne można zaobserwować niekończące się kolejki ludzi czekających na spowiedź przy kilkudziesięciu konfesjonałach. W ciągu roku OO. Paulini rozdają około miliona Komunii św.

Fakty te świadczą, że Sanktuarium Jasnogórskie jest ośrodkiem przemiany życia, nieustannie bijącym źródłem łask. Jak w wiekach poprzednich naszej historii, tak i obecnie im bardziej zwracamy się do swojej Matki i Królowej, tym większe otrzymujemy dobrodziejstwa.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za to, że stale pociągasz nas ku sobie i kierujesz naszym życiem,

– dziękujemy Ci, Królowo Polski!

Za to, że w Twym Jasnogórskim Sanktuarium jednoczysz nas z Synem Swoim,

– dziękujemy Ci, Królowo Polski!

Za to, że od wieków jesteś wzorem polskich kobiet i uczysz je macierzyńskiej mądrości, godności i dobroci,

– dziękujemy Ci, Królowo Polski!

Za to, że dla młodych pokoleń jesteś niezawodnym Drogowskazem ku Chrystusowi,

– dziękujemy Ci, Królowo Polski!

Za to, że bramy Twego Jasnogórskiego Sanktuarium otwarte są dla wszystkich,

– dziękujemy Ci, Królowo Polski!

III. Modlitwa przeproszenia

Za grzechy niewiary i obojętności dla Twego Syna,

– przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

Za tych, którzy odstąpili od wiary w Syna Twego i podejmują najstraszliwszą walkę, walkę z Bogiem i Kościołem Chrystusowym,

– przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

Za tych, którzy odrzucają Cię, Matko, odmawiają Ci czci i miłości, a nawet bluźnią przeciwko Tobie,

– przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

Za niedotrzymywanie Ślubów składanych Tobie przez Naród Polski w ciągu dziejów i w czasach obecnych,

– przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

Za to, że postępowanie nasze tak często nie jest zgodne z wiarą świętą i godnością dziecka Polskiego Narodu, za grzechy przeciwko życiu, za pijaństwo, egoizm, lekkomyślność, zazdrość, niezgodę społeczną i rozwiązłość,

– przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

Za każdy dzień przeżyty z dala od miłości i łaski Twojego Syna, za każde zaniedbanie w stosunku do najbliższych braci naszych,

– przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

IV. Modlitwa czci i miłości

Matko nieustannie czekająca na każde z Twych dzieci,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Matko, wspierająca nas w trudnej ziemskiej wędrówce do Ojca Niebieskiego,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Wychowawczyni Syna Bożego, która macierzyńską troską otaczasz naszą młodzież i dzieci,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), Pod Twoją Obronę.

Modlitwa. Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski. Modlitwa do św. Józefa.

DZIEŃ DZIEWIĄTY 25 SIERPNIA

I. Wprowadzenie

W roku 1957 Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński zabiera do Rzymu wierną kopię Jasnogórskiego Obrazu, przeznaczoną na wędrówkę po całym kraju. Papież Pius XII uroczyście poświęca ją i błogosławi plan peregrynacji.

26 sierpnia Pani Jasnogórska w swoim nowym, pięknym wizerunku, wychodzi z Jasnej Góry, aby nawiedzić każdą świątynię, aby spojrzeć w serce każdego Polaka. W każdej parafii obraz przebywa 24 godziny. W tym czasie nieustannie odprawiają się Msze św., trwają adoracje i modlitwy. Ludzie wypraszają u Matki i Królowej niezliczone łaski.

Oto jedna z nich według relacji pewnej kobiety: „Dwóch moich braci przestało praktykować. Od kilku lat nie spowiadali się… Błagałam Matkę Boża, by ratowała wiarę moich braci. Chciałam ich przygotować do uroczystości Nawiedzenia, ale bałam się, aby moje namowy nie miały odwrotnego skutku. Tak już nieraz, niestety, bywało. Ufałam, że tym razem Matka Boża przyjdzie mi z pomocą. Razem z kolegami w pracy postanowiliśmy kupić kwiaty dla naszej Matki. Nie było ich na miejscu. Poszłam więc do najstarszego brata i mówię: ponieważ jeździsz do pracy do miasta, musisz mi kupić kwiaty. Zaraz się zainteresował, z jakiej okazji. Odpowiedziałam mu, jak tylko umiałam, o wędrówce Królowej Polski. Zaczął wypytywać o szczegóły. Czułam, że Ona sama mi pomaga. Za kilka dni uklękłam w kościele, aby przyjąć Komunię św. Podnoszę oczy i widzę naprzeciw obu moich braci, również oczekujących na Pana Jezusa. Wierzę, że to Najświętsza Panna doprowadziła ich do spowiedzi”.

W roku 1966 Obraz odstawiono na Jasną Górę z nakazem niewywożenia go stamtąd. Nawiedzenie jednak trwa nadal. Płonąca świeca i pusta rama symbolicznie przedstawiają duchową obecność Królowej Narodu. Łaski nawróceń nie są mniejsze. 80 – 90 procent ludzi, czasem wszyscy mieszkańcy danej miejscowości, przystępują do sakramentów świętych. Tak trwa do 18 czerwca 1972 roku. Od tego czasu bez przeszkód Jasnogórska Matka znowu w swoim budzącym zachwyt wizerunku jedna swe dzieci ze swoim Synem. Wędruje ciągle, niestrudzenie po polskich wioskach i miastach.

Tymczasem powstają inne kopie Jasnogórskiego Obrazu. Za ich pośrednictwem Królowa Polski pomaga swoim dzieciom w Australii, w Afryce, a także w Ameryce, gdzie wiele polskich parafii, drużyn harcerskich i różnych organizacji polonijnych czci obraz Częstochowskiej Pani. Na szczególną uwagę zasługuje kult Jasnogórskiej Maryi w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Twoją wędrówkę w Jasnogórskim Obrazie Nawiedzenia,

– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!

Za wszystkie łaski nawróceń,

– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!

Za pojednane małżeństwa,

– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!

Za radość i zgodę w rodzinach,

– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!

Za liczne uzdrowienia z chorób i nałogów,

– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!

Za miłość i pokój między ludźmi,

– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!

III. Modlitwa prośby

Królowo i Matko nasza, prosimy Cię:

Ojcom, aby byli wierni podjętym obowiązkom,

– daj łaskę wiary i moc miłości!

Matkom, aby chętnie podejmowały trud macierzyństwa,

– daj łaskę wiary i moc miłości!

Dzieciom, aby zachowały zawsze czystość i prostotę serca,

– daj łaskę wiary i moc miłości!

Młodzieży w twórczym wysiłku budowania lepszej przyszłości,

– daj łaskę wiary i moc miłości!

Samotnym, chorym i opuszczonym,

– daj łaskę wiary i moc miłości!

Zrozpaczonym, aby nie ulegli nigdy pokusie beznadziejności, ucieczki od życia, smutku,

– daj łaskę wiary i moc miłości!

IV. Modlitwa czci i miłości

Matko Boga i nasza Królowo, nawiedzająca nasze polskie domy, świątynie i parafie,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Matko, podążająca za swoimi dziećmi do najdalszych zakątków świata, gdzie tylko biją polskie serca,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Matko, która jesteś z nami i przez Twój święty Obraz Jasnogórski wspierasz nas w każdej chwili życia w naszych smutkach, doświadczeniach i radościach,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), Pod Twoją Obronę.

Modlitwa. Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony narodu Polskiego, a Jej święty obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski. Modlitwa do św. Józefa.

Fakty historyczne opracowano na podstawie:

Fras, Matka Boska Częstochowska, Królowa Polski. Jasna Góra 1939.

Stefan Kardynał Wyszyński, biografia w fotografiach. Orchard Lake, Michigan 1969.

Zeszyty naukowe KUL.XIV (1971) nr 3 (55).

O. SYKSTUS, Sprawozdanie roczne ruchu pielgrzymów na Jasnej Górze.Kronika Nawiedzenia, maszynopis.

MODLITWA WDZIĘCZNOŚCI

Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski!

Stajemy przed Tobą, Matko nasza która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią. Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga, przecennym darem Ojca Niebieskiego. Dana na pomoc ku obronie Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko wśród nas. Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła wyjednujesz nam moce Boże przez całe wieki.

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze,

– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna,

– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce,

– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że Ojczyznę naszą za swoje królestwo obrałaś,

– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu,

– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu drugiego Tysiąclecia,

– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu,

– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń,

– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety,

– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność,

– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli,

– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że w Milenijnym Akcie Oddania wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół,

– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny,

– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich Ślubach Narodu,

– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że możemy się zwać Twoimi niewolnikami i pomocnikami,

– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że jesteś naszą Miłością, Słodkością i Nadzieja,

– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że jesteś dla nas Bramą Niebios,

– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Racz przyjąć nasz pokorny hołd wdzięczności, choć wiemy, że skromne są nasze dzięki wobec ogromu Twoich zmiłowań. Ale ogrom doznanych łask budzi w nas nadzieję i pragnienie dalszej wierności Tobie, Bogurodzico, która nieustannie nam przykazujesz: „Cokolwiek Wam każe mój Syn – czyńcie”. Posłuszni Twym natchnieniom, stajemy z wdzięcznością do pomocnej służby Tobie, Matko Kościoła, w Królestwie Twoim. Amen.

Modlitwa papieża Leona XIII do św. Józefa

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Akt poświęcenia się świętemu Józefowi

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy.