Historia parafii

Życie religijne mieszkańców Zielonki skupiało się najpierw przy Domu-Schronisku Nauczycielek i kaplicy znajdującej się w nim, poświęconej przez księdza biskupa Ruszkiewicza 26 września 1902 r. 

W roku 1919 Schronisko otrzymało stałego kapelana, a jego zarządem zajęły się Siostry bezhabitowe – „Obliczanki”. Od roku 1924 kapelanem został kapłan archidiecezji Mohylowskiej, ksiądz Bolesław Jagiełłowicz, który pełnił funkcję prefekta w szkole.

W 1935 r. do Zielonki przybywają Siostry Dominikanki-Misjonarki i osiedlają się na posesji przy ul. Sienkiewicza. Po wybudowaniu nowej szkoły na ul. Staszica powstaje myśl budowy Kościoła. Komitet Budowy powołano 12 grudnia 1936 r., składał się z 16 osób. 3 maja 1937 r. poświęcono kamień węgielny. Teren pod kościół przekazany został przez rodzinę Kulczyckich.

29 czerwca 1938 r. kardynał Aleksander Kakowski poświęcił prezbiterium, zakrystię i kaplicę. Po jego śmierci Arcybiskup Stanisław Gall eryguje parafię w dniu 6 listopada 1939 r. należą do niej: Zielonka Letnisko, Siwki, Zosinek, Zielonka Bankowa. Pierwszym proboszczem został ksiądz Bolesław Jagiełłowicz. W czasie okupacji prace przerwano, a kościół został częściowo zniszczony. Po wojnie, w 1946 r. parafia liczy 3500 ludności. Do pomocy 74-letniemu proboszczowi przychodzi ksiądz Józef Zagziłł, a w rok później tę samą funkcję wikariusza cum jure succesjonis (z prawem następstwa) obejmuje ksiądz Zygmunt Abramski.

Młodzieńcza energia i przykład zachęca wszystkich do budowy kościoła. W latach 1947-75 wybudowano dalszą część kościoła (trzy nawy), plebanię, założono i częściowo ogrodzono cmentarz grzebalny, zakupiono dzwon. Ksiadz Abramski zatroszczył się o powiększenie placu przy plebanii. Teren plebanii i kościoła został ogrodzony. Ludzi przybywało, rosły też potrzeby duszpasterskie. Od 1975 r. przybywa do parafii wikariusz, a od 1980 pracuje z księdzem proboszczem już dwóch. W latach 1975-1986 proboszczem parafii był dawny wikariusz ksiądz Kazimierz Kalinowski.

W tym czasie wybudowano wieżę kościoła, przeprowadzono remont dachu a kaplica M.B. Częstochowskiej otrzymała nowy wystrój. Zbudowano Dom Katechetyczny. Zorganizowano nową parafię pod wezwaniem św. Jerzego dla Zielonki Bankowej. Ksiądz Kalinowski przyczynił się do ożywienia życie religijnego: zorganizował bibliotekę, organizował wykłady o tematyce religijnej., wystawy spotkania z ludźmi kultury i sztuki.

Troską duszpaterską otaczał chorych, a szczególnie młodzież. W tym czasie powstały nowe grupy parafialne: Taize, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, Neokatechumenat. Od 5 października 1986 r. czwartym proboszczem parafii jest ksiądz Mieczysław Stefaniuk. Kontynuując dzieło poprzedników główną troską otacza wykończenie wnętrza kościoła. Dokonano modernizacji prezbiterium, które zostało wyłożone marmurem. Wymieniono wszystkie okna, a parapety wyłożono marmurem. Zbudowano ołtarz, ambonę z marmuru oraz dębowe konfesjonały, ławki i stalle.

Bardzo ważnym wydarzeniem była konsekracja ołtarza – symbolu wdzięczności za 50 lat istnienia parafii. Konsekratorem w 1989 r. był Jego Ekscelencja Kardynał Józef Glemp. Prezbiterium zostało wzbogacone przez witraże, które są poświęcone czterem wielkim czcicielom Matki Bożej: Maksymilianowi Kolbe, Kardynałowi Hlondowi, Kardynałowi Wyszyńskiemu i Janowi Pawłowi II. 25 marca 1992 r. dekretem Papieża Jana Pawła II zostaje mianowana nowa diecezja – warszawsko-praska w której skład wchodzi nasza parafia.

Biskupem ordynariuszem zostaje J.E.bp Kazimierz Romaniuk a biskupami pomocniczymi Stanisław Kędziora i Józef Kraszewski. 30 października 1994 r. nasz kościół zostaje konsekrowany, czyli przeznaczony na wyłączną własność Bogu. Obrzędu konsekracji dokonuje biskup Kazimierz Romaniuk. W roku 1994 w Uroczystość Chrystusa Króla zostaje wydany dekret o powstaniu Domu Samotnej Matki. W Wielki Poniedziałek roku 1995 całą parafię obejmuje smutna wiadomość. Przepracowawszy 39 lat w naszej parafii umiera organista – Józef Gromala. Pogrzeb odbywa się w Poniedziałek Wielkanocny przy udziale około 30 księży związanych z nasza parafią pod przewodnictwem biskupa Kraszewskiego. W ostatniej drodze towarzyszą Panu Józiowi nieprzebrane rzesze parafian.

29 czerwca 1996 r. biskup Kazimierz Romaniuk podnosi naszą parafię do rangi dekanatu. W skład dekanatu zielonkowskiego wchodzą parafie: św. Jerzego w Zielonce, św. Trójcy i Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, św. Izydora w Markach, Matki Bożej Królowej Polski w Pustelniku i Michała Archanioła w Strudze. 26 września 1996 r. do Polski przybywa figura Matki Bożej Fatimskiej. Nasza parafia dostępuje zaszczytu goszczenia jej. Podczas mszy przed kościołem zebrane są wielkie tłumy pragnące choć zobaczyć cudowną figurę. 20 marca 1997 r. Rada Miasta pozytywnie rozpatruje wniosek o budowie Stacji „Caritas” na terenie naszego miasta. Ksiądz proboszcz przeznacza na ten cel pomieszczenia i już 1 stycznia 1998 r. biskup Kazimierz Romaniuk dokonuje uroczystego otwarcia stacji.

W dniach 27 grudnia 1999 – 1 stycznia 2000 nasza parafia przyjmuje gości, którzy przyjechali do Warszawy na Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę Braci z Taize. Wielka gościnność naszych parafian na pewno na długo pozostanie w sercach tych młodych ludzi.

DATOWNIK HISTORII PARAFII

W 1880 roku Zielonka miała czterdziestu mieszkańców.

W Schronisku dla Nauczycielek 26.09.1902 roku bp Ruszkiewicz poświęcił kaplicę Niepokalanego Poczęcia NMP.

W 1919 roku Schronisko otrzymało stałego kapelana. Domem zajmują się bezhabitowe Siostry Oblicznaki.

W 1935 roku w Zielonce przy ulicy Sienkiewicza osiedliły się Siostry Dominikanki – Misjonarki.

Komitet budowy kościoła powołano 12.12.1936 roku. Plac podarowali Benigna i Marian Kulczyccy. Projekt wykonali Stanisław Borylski i Stanisław Kwieciński. Kamień węgielny położono 3.05.1937 roku. Wybudowano prezbiterium, zakrystię i kaplicę. Poświęcenia dokonał kardynał Aleksander Kakowski 19.06.1938 roku. Abp Stanisław Gall dnia 6.11.1939 roku erygował parafię z części parafii Świętej Trójcy w Kobyłce i świętego Izydora w Markach. Pierwszym proboszczem został ks. Bolesław Jagiełłowicz, kapłan diecezji Mohylowskiej, dotychczasowy kapelan Schroniska.

Na czas II wojny światowej przerwano pracę budowy świątyni.

W dniu Niepodległości 11.11.1939 roku Niemcy rozstrzelali harcerzy za rozmieszczanie na ulicach Zielonki tekstu Roty Marii Konopnickiej: „Nie rzucim, Chryste świątyń Twych, nie damy pogrześć mowy…”

Dnia 5.09.1944 roku mieszkańcy Zielonki zostali wypędzeni przez Niemców, wielu znalazło się w obozach jenieckich.

W lipcu 1944 roku nad Czarnym Stawem rozstrzelano kilkudziesięciu mieszkańców Zielonki, Marek i Pustelnika.

W latach 1947 – 1975 dzięki staraniom ks. Zygmunta Abramskiego wybudowano dalszą część kościoła, plebanię i wikariatkę. Założono cmentarz grzebalny, powiększono i zagospodarowano plac przy plebanii. Ogrodzono teren kościoła i plebanii.

W latach 1975 – 1986 gdy proboszczem był ksiądz Kazimierz Kalinowski wybudowano wieżę kościoła i dom katechetyczny. Erygowano nową parafię świętego Jerzego na terenie Zielonki Bankowej.

W latach 1986 – 2009 z inicjatywy ks. Mieczysława Stefaniuka wymieniono okna, zbudowano nowy dach, pokryty blachą miedzianą. W prezbiterium wyłożono marmurem, okna ozdobiono witrażami. Zbudowano stalle i sedilla, ołtarz, ambonę i chrzcielnicę, konfesjonały, ławki. Odnowiono kościół górny i dolny oraz elewację zewnętrzną.

Między 2000, a 2003 rokiem zbudowano nastawę ołtarza głównego z obrazem M.B. Częstochowskiej, Michała Archanioła i Chrystusa Króla. W nawach bocznych wykonano Ołtarz Miłosierdzia Bożego z obrazem św. Siostry Faustyny i figurami św. Antoniego i św. Wincentego a Paulo. Zbudowano również ołtarz bł. Męczenników Podlaskich z obrazem św. Ojca Pio i figurami Andrzeja Boboli i bł. Karoliny Kózkówny. Upiększono kościół obrazami św. Józefa, M.B. Nieustającej Pomocy, Cudu nad Wisłą, Obrony Jasnej Góry, które namalował Edward Jarmosiewicz z Wohynia. Świątynię wzbogacono żyrandolami. Zamontowano trzydziesto-głosowe organy (wyk. Firma Kamińskich z Warszawy).
W kruchcie kościoła zbudowano Miejsce Pamięci Ofiarom Wschodu z urną, zawierającą prochy z Katynia. Umieszczono tablicę pamięci żołnierzom AK Rejon ,,Celków’’ harcerzom, proboszczom ks. Bolesławowi Jagiełłowiczowi i ks. Zygmuntowi Abramskiemu. Dla potrzeb kościoła zakupiono nowy piec firmy Buderus. Rozbudowano wikariatkę, uzyskując salę konferencyjną – aulę Jana Pawła II.

Konsekracji świątyni dokonał 30.10.1994 roku ks. bp. Kazimierz Romaniuk ordynariusz diecezji Warszawsko – Praskiej.

W roku 1994 powstał Dom Samotnej Matki na posesji ofiarowanej parafii przez Bogdana i Jadwigę Piwarskich.

29.05.1996 roku erygowano nowy dekanat – Zielonkowski, obejmujący parafie Marek, Ząbek i Zielonki. W budynku parafialnym założono stację opieki Caritas, którą poświęcił dnia 1.01.1998 roku ks. bp. Kazimierz Romaniuk. Powiększono cmentarz grzebalny do 6 hektarów i zabezpieczono teren na dalsze lata.

7.04.2004 roku zakupiono sąsiadującą z terenem parafii działkę o wymiarach 3,190m/2 wraz ze starym domem.\

W 2007 roku wymieniono rury kanalizacyjne centralnego ogrzewania w budynku plebanii, w domu katechetycznym i wikariatce. Zakupiono nowe piece centralnego ogrzewania.
Obecnie trwa remont domu i prace związane z zagospodarowaniem i ogrodzeniem zakupionego placu.